Stödjer du någon i din närhet?

Stödjer du någon i din närhet?

Du får veta mer om vilket stöd som finns för dig som anhörig i Umeå kommun. Anhörigforum.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Många vuxna i Sverige vårdar, hjälper eller stödjer någon gång i livet en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. När det sker regelbundet, oftare än en gång i månaden, benämns det som anhörigvård eller anhörigomsorg. Med anhörig menas det nätverk av personer som den närstående har runt omkring sig.

Anhörigas stödbehov kan vara en följd av anhörigskapet och påverkas av i vilken omfattning anhöriga ger omsorg till sin närstående. Avlösning och andra praktiska insatser kan underlätta vardagen men åtgärdar inte oro eller andra emotionella påfrestningar. Likaså kan stödsamtal lätta den känslomässiga bördan, men gör mindre skillnad för belastningen av att ge vård och omsorg. Det är därför viktigt att anhöriga erbjuds ett utbud av olika stödinsatser som kan kombineras och anpassas efter individuella behov och vara flexibelt över tid.

Du har möjlighet att föra en dialog och ställa dina frågor direkt till föredragshållarna.

Ingen anmälan krävs.

Välkomna!

Föreläsare: Annette Bergstrand, anhörigkonsulent och Kristina Sandgren, verksamhetsutvecklare, Seniortorget